Weboldalunk sütiket használ a látogatóink jobb kiszolgálása érdekében.
x
ENGLISH DEUTSCH WEBSHOP

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

 

A METALCONSTRUCT Zrt. adatkezelőként a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

 

Adatkezelő adatai

Cégnév: METALCONSTRUCT Alumíniumszerkezetek Gyára Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Fűzfás köz 3.

Honlap: www.metalconstruct.hu

Telefon: +3676482233

E-mail: titkarsag@metalconstruct.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét elküldheti postai úton vagy elektronikusan az alábbi címre: titkarsag@metalconstruct.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő részére adatfeldolgozást a TARGET GROUP Kft., Baky László EV. és a Rosonczy Ügyvédi Iroda végez.

Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre továbbítás.

 

Adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a) a gyártási és értékesítési tevékenység, ill. pénzügyi műveletek nyújtásához kapcsolódóan a partnerek, vevők, szállítók adatai jogi kötelezettség teljesítése és a partnerkapcsolat fenntartása;

b) lehetséges partnerek számára marketingtevékenység;

c) foglalkoztatáshoz kapcsolódóan munkavállalók adatainak kezelése jogi kötelezettségek teljesítése; pályázók által megadott adatok kezelése;

d) szerződéses kapcsolattartás során a kapcsolattartói adatok elérhetősége;

e) vevőreklamációk kezelése kapcsán a vevők adatai;

f) vagyonvédelem, személyi biztonság érdekében kamera megfigyelés, GPS nyomkövetés során történő adatkezelés;

g) eszköznyilvántartás során munkavállalók adatainak kezelése;

h) internetes kapcsolatfelvétel során az érdeklődők adatainak kezelése;

i) cégnyilvántartás és részvénykönyv karbantartása;

j) vitás ügyek eredményes rendezése érdekében;

 

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Kapcsolattartás: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonossága, a teljesítés zavartalansága.

 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok;

 2. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;

 3. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik;

 4. On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont;

 5. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek;

 6. részvényesek, vezető tisztségviselők, könyvvizsgáló, fb-tag adatai GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont;

 7. vitás ügyek rendezése érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a titkarsag@metalconstruct.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

Adatkezelés időtartama

 1. A számlák és a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

 2. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

 3. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok nem selejtezhetőek.

 4. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

 5. Marketingtevékenységgel összefüggő adatkezelés az érintett tiltásáig időkorlát nélkül, de megtiltás esetén azonnali törlés.

 6. On-line regisztráció szolgáltatás teljesítéssel összefüggésben az utolsó számla kiállításakor, egyéb okból az adatkezelési cél megszűnésekor, illetve tiltó nyilatkozat beérkezésekor azonnal.

 7. Kamerafelvételt és nyomkövető program felvételét felhasználás hiányában három munkanap elteltével törölni kell.

 

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak:

 1. átlátható tájékoztatáshoz való jog;

 2. hozzáférési jog;

 3. helyesbítéshez való jog;

 4. törléshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 5. az adatkezelés korlátozásához való jog;

 6. a helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz kapcsolódó értesítési jogosultság;

 7. adathordozhatósághoz való jog;

 8. tiltakozáshoz való jog;

 9. automatizált döntéshozatal elleni kifogásolás joga egyedi ügyekben.

 

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

név

lakcím

adószám

bankszámlaszám

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Számvit. tv. 2000. évi C. tv. 169. §

Nem történik

elektronikus, legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

név

telefonszám

e-mail cím

egyeztetések a zavartalan teljesítés érdekében

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

Nem történik

elektronikus és nyomtatott, egy év

Pályázatok elbírálása

név, lakóhely, képmás, e-mail cím, telefonszám, önéletrajzi adatok

foglalkoztatás biztosítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

elektronikus és nyomtatott, pályázat elbírálásáig

Foglalkoztatás

név, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám, szem. ig. száma, lakcímkártya száma, vezetői engedély száma

Bérezés, béren kívüli juttatások és költségelszámolás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont

Nem történik

elektronikus és nyomtatott

Hírlevél küldés

név, becenév

E-mail cím

Ajánlás, új szolgáltatások

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Nem történik

hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig

Regisztrációs adatok

név

telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Webes tárolás:
Nem történik

elektronikus, 1 év

Megrendelés teljesítése

név

telefonszám

E-mail cím

lakcím vagy szállítási cím

megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

logisztikai partnerek

elektronikus és nyomtatott, 5 év

Reklamációk

Név,

telefonszám,

E-mail cím,

lakcím vagy szállítási cím

reklamációk, fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont


 

 

jogi képviselő: Rosonczy Ügyvédi Iroda

elektronikus és nyomtatott, 5 év

GPS nyomkövetés

GPS jel

személy- és vagyonvédelem

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Informatikus:

Baky László

elektronikus, felhasználás hiányában 3 munkanap

Biztonsági kamera használata

képmás, tevékenység

személy- és vagyonvédelem

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Szvtv 2005. évi CXXXIOII. tv.

vagyonvédelmi referens: Target Group Kft.

elektronikus, felhasználás hiányában 3 munkanap

Cégnyilvántartás és részvénykönyv

Vezető tisztségviselők: név, lakcím, szül. adatok, adóazonosító;

Részvényes: név, lakcím,

e-mail cím

jogszabályi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont

jogi képviselő: Rosonczy Ügyvédi Iroda, cégbíróság

nem selejtezhető

Vitás ügyek rendezése

személyazonosító adatok, lakcím, bankszámlaszám, E-mail cím, adószám, telefonszám

jogi kötelezettség,

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

jogi képviselő: Rosonczy Ügyvédi Iroda

az ügy befejezésétől 5 év